وی در ادامه تصریح کرد: بهزستی شهرستان بوشهر نیز در توسعه فرهنگ آیین سرودهای انقلابی و دیگر برنامه های فرهنگی در مهدهای کودک و انتقال فلسفه انقلاب اسلامی، عشق به وطن و پرچم ملی همیشه فعال است.